კალკულუსის კლუბი

წესდება

1. ზოგადი დებულებები

1.1 შპს ქართულ-ამერიკული სკოლა.Georgian-American School-ის კალკულუსის კლუბი  ემსახურება  სკოლაში არაფორმალური განათლების ჩამოყალიბებას და განვითარებას.

1.2  კალკულუსის კლუბი მოსწავლეთა გაერთიანება,რომელიც შეიქმნა საქართველოს კანონი ,,ზოგადი განათლების შესახებ" თავი  II მუხლი 14-15-16, თავი X მუხლი 48-ე პუნქტის თანახმად.

1.3 კალკულუსის კლუბი თანამშრომლობს მსგავსი მიზნებისა და ფუნქციების მქონე სხვა გაერთიანებებთან.

1.5 კალკულუსის კლუბისს იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, რამიშვილის ქუჩა N 6

2. კლუბის მიზნები და ამოცანები

2.1  მათემატიკურად, ლოგიკურად აზროვნების უნარის ამაღლება; არაფორმალური განათლების გაღრმავება.

2.2 მათემატიკის ისეთი მიმართულების საკვანძო საკითხების შესწავლა, რომელიც რეალური პროცესების მოდელირებისთვის, აღსაწერად გამოიყენება;

2.3 ცნებების შესწავლა, რომლებიც მოსწავლეების აბსტრაქტულად აზროვნების უნარს გააუმჯობესებს;

2.4 პოპულარული სამეცნიერო თემებისა და საკითხების სხვა მოსწავლეებისათვის გასაზიარებლად საჭირო შეხვედრების–ორგანიზება, განხორციელება;

2.5  მოსწავლეები იმუშავებენ ამოცანების ამოხსნაზე რომლებიც რეალურ ფიზიკურ პროცესებს აღწერენ და შეეძლებათ თავიანთი ნამუშევრების სხვადსხვა ტიპის კონფერენციაზე წარდგენა

2.6 აქტიური მოსწავლეების აღმოჩენა და მათი ინიციატივების პროექტების სახით განხორციელება.

2.7 კონფერენციების, სემინარების, დებატების ორგანიზება

 2.8 კალკულუსის კლუბი უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ემსახურება კლუბის მიზნებს, ინტერესებს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს განათლების ეროვნულ მიზნებს და შესაბამის კანონმდებლობას.

 

3. კლუბის სტრუქტურა

3.1  კალკულუსის კლუბი შედგება დამფუძნებელი საბჭოსგან, კლუბის პრეზიდენტისგან და წევრებისაგან ;

3.2  დამფუძნებელი საბჭო შედგება 5 პირისგან .

3.3  კლუბის პრეზიდენტი არჩეული უნდა იქნას არჩევნების გზით 1 წლის ვადით. ერთიდაიგივე კანდიდატი პრეზიდენტად შეიძლება არჩეული იქნას 2 -ჯერ. კლუბის წევრთა მიერ კლუბის პრეზიდენტის გადაყენება შესაძლებელია კლუბის წევრთა ერთობლივი  გადაწყვეტილების საფუძველზე.

3.4  კალკულუსის კლუბის პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს  დამფუძნებელ საბჭოსთან , წევრებთან ერთად შეიმუშავებულ   პროექტებს, პროგრამებს ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მის განხორციელებას. განაგებს კალკულუსის კლუბის ქონებას.

3.4 დამფუძნებელი  საბჭო წარმოადგენს მუდმივ მოქმედ ორგანოს. დამფუძნებელი საბჭო კლუბის პრეზიდენტთან ერთად გეგმავს მომავალ ღონისძიებებს,უწევს მონიტორინგს კლუბის მუშაობას, მონაწილეობს სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში. ამტკიცებს და ცვლის კლუბის წესდებას; სამოქმედო გეგმას; ამზადებს ანგარიშებს განხორციელებული პროექტების, ღონისძიებების, პროგრამების შესახებ.

 3.5 კლუბის კორესპონდენციის მართვისა და საორგანიზაციო საკითხების სამსახურის უფროსი არჩეულ იქნეს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადით. კლუბში ინფორმაციის გავრცელებაზე პასუხს აგებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტთა ჯგუფი.

3.6 კლუბი დაკომპლექტებულია: საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის სპეციალისტების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერების, ღონისძიებების მხატვრული გაფორმებისა და სადიზაინო საკითხების სპეციალისტებისგან.

 

 

4. კლუბში გაწევრიანება

4.1. კლუბის წევრობა ნებაყოფლობითია;

4.2 კლუბი აწევრიანებს 13–19 წლის ასაკის მსურველებს, რომელიც იზიარებს კლუბის მიზნებს;

4.3  კლუბის წევრობის მსურველები  მიმართავენ კლუბს წერილობითი განაცხადის ფორმით (განცხდება წევრობის მსურველის ანკეტა).   ანკეტების გადარჩევის შემდეგ მოხდება გასაუბრება შერჩეული პირებთან . დამფუძნებელი საბჭო ირებს გადაწყვეტილებას  ეკოკლუბში გაწევრიანებაზე.

4.4 კალკულუსის კლუბის წევრს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში და თვითონა იქნას არჩეული  თანამდებობაზე, მიიღოს ინფორმაცია ეკოკლუბისა და დამფუძნებელის საბჭოს საქმიანოსბი თაობაზე.

4.5 კლუბის წევრი ვალდებულია მონაწილეობაა მიიღოს დაგეგმილ საქმიანობაში, დაიცვას წესდების მოთხოვნები, შეასრულოს  ეკოკლუბის მიერ დაკისრებული მოვალეობა და გადაწყევტილებები.

4.6 კალკულუსის კლუბის წვერს ეკრძალება იმოქმედოს კლუბთან ან/და დამფუძნებელ საბჭოსთან შეთანხმების გარეშე.

4.7 კლუბი პასუხისმეგებელია მისი წევრის მხოლოდ იმ ქმედებებზე, რომელიც უკავშირდება კალკულუსის კლუბის საქმიანობას.

4.8 კალკულუსის კლუბის წევრს უფლებამოსილება უწყდება პირადი განცხადების საფუძველზე, კლუბის საერთო კრების გადაწყევტლებით, როდესაც მისი საქმიანობა ეწინააღმდეგება ეკოკლუბის მიზნებს და არღევს წესდების მოთხოვნებს.

 5. კლუბის სამუშაო გრაფიკი

5.1 კალკულუსის კლუბი იკრიბება კვირაში ორჯერ, სამშაბათს და ხუთშაბათს. გარდა არდადეგების პერიოდისა;

5.2 კლუბის  დამფუძნებელი საბჭო ვალდებულია გამოაკრას თვალსაჩინო ადგილას კლუბის მუშაობის განრიგი და შეხვედრის ადგილი, სამოქმედო გეგმა;

5.3  კალკულუსის კლუბის საერთო კრება უფლებამოსილია თუ მას ესწრება წევრთა 3/4;

5.4 კლუბის შეკრებები ფორმდება ოქმით.

 

6  კალკულუსის კლუბის ქონება

6.1 კლუბის ქონება იქმნება:

  • ფიზიკური და იურიდიული პირთა შემოწირულობით;

  • გრანტებით

  • სხვა კანონიერი საქმიანობით მიღებული შემოსავლებით

6.2 კალკულუსის კლუბის ქონების გამოყენება დაიშვება მხოლოდ წესდების მიზნების შესასრულებლად.

7.  დასკვნითი დებულებები

7.1 წინამდებარე წესდება ძალაში შედის  დამფუძნებელი საბჭოს ოქმის დამოწმების და ხელმოწერის დღიდან;

7.2  დამფუძნებელ საბჭოს კლუბის პრეზიდენტთან ერთად  შეუძლია წესდებაში ცვლილებების შეტანა ამავე წესდების 3 თავის 3.4 მუხლში განსაზვრული წესით.