საერთაშორისო პროექტების მენეჯერის ფუნქციაა: საერთაშორისო პროექტების ჩამოყალიბება, განვითარება დამხარდაჭერაზე ზრუნვა .საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციის მართვა საერთაშორისო პროექტების მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით. პროექტების დაგეგმვა, პროგრესის მონიტორინგი საწყისი იდეიდან დასრულებამდე.ტრენინგების ჩატარება და შეფასების უზრუნველყოფა. საკოორდინაციო შეხვედრები პროექტის გუნდის წევრებთან პროექტის საქმიანობის მონიტორინგი, გეგმების მომზადება, სამუშაოს ანალიზი და საჭირო სიზუსტით განხორციელება. შესასრულებელი სამუშაოს დელეგირება, რესურსების განაწილება და ყველა ვადის დროულად შესრულების უზრუნველყოფა.